24 maanden garantie
24 maanden garantie
24 maanden garantie

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN:

1. TOEPASSINGSGEBIED

Voor alle zakelijke relaties tussen ENERGETIX GmbH & Co.KG, hierna te noemen ENERGETIX, en de koper zijn uitsluitend de op het moment van de bestelling geldende volgende algemene voorwaarden van toepassing. Andere voorwaarden worden door ENERGETIX niet geaccepteerd, tenzij er sprake is van een voorafgaande schriftelijke toestemming.

2. CONTRACTPARTIJ

ENERGETIX sluit contracten over de levering van goederen uitsluitend af met:

  • natuurlijke personen met volledige handelingsbevoegdheid die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt of
  • rechtspersonen

De klant verklaart door te klikken op de knop "Ik wil kopen", dat hij aan deze voorwaarden voldoet.

 

3. SLUITEN VAN EEN OVEREENKOMST

De bestelling van de klant bij ENERGETIX is een aanbod om een koopovereenkomst te sluiten. Wij zullen de ontvangst van de bestelling bij ons bevestigen door een e-mail naar het e-mailadres te sturen dat u heeft opgegeven op het bestelformulier. In deze e-mail worden nogmaals de bestelde artikelen, de afzonderlijke prijs en de totale prijs, alle toepasselijke verpakkings-en transportkosten en het totale bedrag van de bestelling aangegeven. Deze e-mail betekent expliciet geen aanvaarding van het voorgaande door de klant gemaakte aanbod om een koopovereenkomst te sluiten. Alle aanbiedingen van ENERGETIX zijn vrijblijvend. De koopovereenkomst komt slechts tot stand door verzending van de bestelde goederen naar het opgegeven adres.

 

4. GARANTIE

Materiaal- en fabricagefouten vallen onder de wettelijke garantie.

Wanneer een artikel binnen 24 maanden na aankoop op grond van materiaal- of fabricagefouten kapot gaat gelieve u dit terug te sturen. ENERGETIX betaalt klanten de verzendkosten voor deze retourzendingen, wanneer het inderdaad om materiaal- of fabricagefouten gaat, terug. Voeg aan uw retourzending de factuur of een kopie toe. Als u niet langer over de factuur beschikt is ook het bestel-, factuurnummer of klantnummer voldoende.

 

5. PRIJZEN

Op de bestellingen in de webshop zijn de op het moment van de bestelling aangegeven prijzen van toepassing. De prijzen zijn eindprijzen, inclusief de wettelijke bepaalde BTW.

 

6. VERZENDING

De kosten voor andere verzendopties worden voor het voltooien van de bestelling aangegeven.

Op leveringen naar een niet-EU-land kunnen extra invoerrechten, belastingen en toeslagen van toepassing zijn.

Wanneer een onjuist leveringsadres is aangegeven behouden wij ons het recht voor om u de voor de retourzendingen gemaakte kosten in rekening te brengen. Hetzelfde geldt wanneer de besteller in gebreke blijft ten aanzien van het in ontvangst nemen van de bestelling.

 

7. LEVERING

Levering van pakketpost vindt door de week plaats en bij levering in Duitsland ook op zaterdag. Wilt u een ander leveringsadres dan het factuuradres, geef dat dan s.v.p. meteen aan bij de bestelling.

Accepteer a.u.b. geen beschadigde pakketten of pakjes! Weiger de goederen in geval van schade in ontvangst te nemen en laat het ons weten.

Wanneer u niet kunt weigeren om de goederen in ontvangst te nemen dan dient u de bezorger te vragen om een bewijsstuk van de beschadigingen en vervolgens contact met ons op te nemen.

Controleer a.u.b. direct bij de ontvangst van de bestelde goederen of deze compleet en onbeschadigd zijn. Klachten die bij ENERGETIX Customer Support 7 dagen na ontvangst van de goederen binnenkomen, kunnen niet meer worden geaccepteerd.

Hierbij blijven uw wettelijke garantierechten onverlet.

 

8. HERROEPINGSRECHT

Met betrekking tot uw 14-daagse recht van annulering verwijzen wij u naar het herroepingsrecht.

Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer goederen worden geleverd, die vervaardigd zijn volgens de specificaties van de klant, zoals b.v. bij graveringen of die anderszins duidelijk afgestemd zijn op de persoonlijke behoeften van de klant.

Wanneer een artikel binnen 24 maanden na aankoop op grond van materiaal- of fabricagefouten kapot gaat gelieve u dit terug te sturen. ENERGETIX betaalt klanten de verzendkosten voor deze retourzendingen, wanneer het inderdaad om materiaal- of fabricagefouten gaat, terug.

Ongeachte de wettelijke annuleringstermijn kunt u de producten 30 dagen lang uitproberen. Indien u niet tevreden bent kunt u de producten op eigen kosten terugsturen naar de verkoper. Voeg aan uw retourzending de factuur of een kopie toe. Als u niet langer over de factuur beschikt is ook het bestel-, factuurnummer of klantnummer voldoende. Als de wettelijke annuleringstermijn al is verstreken krijgt u de aankoopprijs met aftrek van 15% administratiekosten terug.

Uitzondering: m.b.t. de producten Magnet4Go, MagnetWalk of MagnetBandage dienen de artikelen als nieuw en opnieuw verkoopbaar te worden teruggestuurd. Alleen maar passen is toegestaan, maar deze artikelen mogen niet meerdere dagen worden gedragen.

 

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle aan de koper geleverde goederen blijven eigendom van ENERGETIX tot de definitieve en volledige betaling van de koopprijs en eventuele verzendkosten. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden dan zal de koper wijzen op het eigendomsrecht van ENERGETIX en ons hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Indien de koper met de betaling in gebreke blijft of verzuimt hij verwijtbaar te voldoen aan andere essentiële contractuele verplichtingen, dan heeft ENERGETX het recht om zich, in overeenstemming met § § 323, 440 BGB, uit de overeenkomst terug te trekken en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te vragen of, indien van toepassing, overdracht te eisen van de terugvorderingsrechten van de koper jegens derden.

 

10. TEVREDENHEID

We willen dat u met onze diensten en onze producten 100% tevreden bent. Bij vragen helpt u uw ENERGETIX distributeur. Wanneer u nog extra hulp nodig heeft staat u uiteraard ook onze telefooncentrale in Bingen onder het telefoonnummer +49 (0) 6721 18230 ter beschikking.

 

11. AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn slechts aansprakelijk ingeval ENERGETIX of een wettelijke vertegenwoordiger opzet of grove nalatigheid ten laste kan worden gelegd.

Het voorgaande is niet van toepassing indien aansprakelijkheid bestaat voor schade als gevolg van schade aan leven, lichaam of gezondheid of in geval van schending van fundamentele contractuele verplichtingen. Behoudens bij opzet, grove schuld en schade als gevolg van schade aan leven, lichaam of gezondheid is de aansprakelijkheid voor eenvoudige nalatigheid zowel qua omvang als qua noodzaak beperkt tot de contactspecifieke, redelijkerwijze bij het sluiten van de overeenkomst te voorziene schade.

Deze aanbieding is, met inbegrip van beschrijvingen en prijzen, met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele typografische fouten, wijzigingen of voor de doorlevering van alle producten gedurende de looptijd van de catalogus.

 

12. SLOTBEPALINGEN

Op de rechtsverhoudingen tussen ENERGETIX en de koper als ook op de betreffende voorwaarden is het Duitse recht van toepasing. Bevoegde rechtbank voor beide partijen is - voor zover wettelijk toegestaan - Bingen. Indien de klant een consument is en zijn woonplaats niet in de Europese Unie heeft, is Bingen ook de plaats van jurisdictie. In alle communicatie met consumenten binnen de Europese Unie kan ook de rechtsmacht van de woonplaats van de eindgebruiker van toepassing zijn, voor zover het dwingende rechterlijke bepalingen van het consumentenrecht betreft.

Het recht van koper op verrekening bestaat niet, tenzij de vordering niet wordt betwist of legaal door een rechtbank is vastgesteld. Wanneer de klant een handelaar is volgens het Wetboek van Koophandel of een publiekrechtelijk lichaam, dan zijn plaats van levering en van betalingen en plaats van jurisdictie Bingen.

De kleuren van de op het internet getoonde producten kunnen om diverse redenen (monitor-instellingen, de kwaliteit van de grafische kaart, etc.) afwijken van het origineel. Mocht een van de bovenstaande bepalingen ongeldig zijn of worden, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

ENERGETIX GmbH & Co.KG, 55411 Bingen, september 2021

Welkom in de online wereld van ENERGETIX!

Voer hier de shop-ID van jouw sieraden- en wellnesspartner in. Je vindt deze op de titelpagina van je catalogus.

Bekijk hier onze uitlegvideo over de shop-ID.

Doorgaan zonder shop-ID

 

 

Verlanglijstje doorsturen

Vul s.v.p. de velden met jouw contactgegevens in om je wensenlijst door te sturen naar je persoonlijke sieraden- en wellnesspartner.

*Vul alle verplichte velden in.

Je ontvangt een kopie van je verlanglijstje per e-mail.