24 måneders garanti
24 måneders garanti
24 måneders garanti

Vilkår & betingelser

ALMINDELIGE SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER

1. ANVENDELSE

For alle forretningsforhold mellem ENERGETIX GmbH & Co. KG, herefter kaldet ENERGETIX, og bestilleren gælder udelukkende nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser i den udgave, der er gældende på tidspunktet for ordreafgivelsen. ENERGETIX anerkender ingen andre betingelser, medmindre der forinden er givet skriftligt samtykke hertil.

 

2. AFTALEPARTERNE

ENERGETIX indgår udelukkende aftaler om levering af varer med

  • fuldmyndige fysiske personer, som er fyldt 18 år, eller
  • juridiske personer.

Ved at klikke på knappen „Jeg ønsker at købe“ erklærer bestilleren, at vedkommende opfylder disse forudsætninger.

 

3. AFTALEINDGÅELSE

Kundens afgivelse af en bestilling hos ENERGETIX anses som et tilbud om at indgå en købsaftale. Vi bekræfter modtagelsen af bestillingen ved at fremsende en e-mail til den e-mailadresse, du har angivet på bestillingsformularen. I denne e-mail sammenfatter vi de bestilte varer, omkostningerne for den enkelte vare og de samlede omkostninger, evt. emballage- og transportomkostninger samt det samlede beløb for bestillingen. Det understreges udtrykkeligt, at den pågældende e-mail ikke udgør en accept af det forinden af kunden afgivne tilbud om at indgå en købsaftale. Alle tilbud fra ENERGETIX er uden forbindende. Købsaftalen kommer først i stand, når de bestilte varer forsendes til den oplyste adresse.

 

4. ANSVAR FOR MANGLER

Materiale- og fabrikationsfejl er underlagt den lovpligtige garanti. Hvis et produkt bliver defekt på grund af en materiale- eller produktionsfejl inden for 24 måneder efter købet, skal du indsende produktet til os.

ENERGETIX refunderer kundens forsendelsesomkostninger for indsendte defekte varer, såfremt der vitterlig er tale om en materiale- eller produktionsfejl. Husk at vedlægge fakturaen eller en kopi af denne ved returnering. Hvis du ikke længere er i besiddelse af fakturaen, er det tilstrækkeligt at oplyse ordrenummer, fakturanummer eller dit kundenummer.

 

5. PRISER

For bestillinger i webshoppen gælder de på tidspunktet for bestillingen anførte priser. Priserne indeholder den til enhver tid gældende lovpligtige moms og er slutpriser.

 

6. FORSENDELSE

Omkostningerne for andre forsendelsesmuligheder fremgår af bestillingen, før denne afgives.

Ved forsendelse til ikke-EU-lande kan der påløbe yderligere omkostninger i form af told, gebyrer, skatter og afgifter.

Ved oplysning af fejlagtige modtageradresser forbeholder vi os retten til at fakturere dig for omkostninger, der måtte opstå i forbindelse med pakkernes returnering. Det samme gælder, hvis modtageren kommer i mora med modtagelsen.

 

7. LEVERING

Levering pr. pakkepost sker fra mandag til fredag og ved postforsendelse i Tyskland tillige om lørdagen. Såfremt varerne ønskes leveret til en anden leveringsadresse end fakturaadressen, bedes dette oplyst allerede ved afgivelse af bestillingen.

Tag aldrig imod pakker, som er beskadiget! Nægt i givet fald modtagelse af den beskadigede pakke, og underret os herom. Hvis det er umuligt at nægte modtagelse, skal du altid lade pakkebuddet kvittere for beskadigelserne og derefter kontakte os.

Kontroller altid umiddelbart efter modtagelse af en levering, om alle varerne er med. Reklamationer, der modtages af ENERGETIX Customer Support senere end 7 dage efter modtagelse af varerne, kan ikke længere anerkendes.

Dine rettigheder i henhold til den lovpligtige garanti berøres ikke heraf.

 

8. FORTRYDELSESRETTEN

Angående din 14-dages fortrydelsesret henvises til vores Oplysninger om returret.

Der er ingen fortrydelsesret ved levering af varer, som er fremstillet på baggrund af kundens specifikationer, fx graveringer, eller som entydigt er tilpasset individuelt efter kundens personlige behov.

Uafhængigt af den lovmæssige fortrydelsesret har du mulighed for at teste produkterne i 30 dage. Hvis du ikke skulle være tilfreds med produkterne, kan du returnere dem til sælgeren for egen regning. Husk at vedlægge fakturaen eller en kopi af denne ved returnering. Hvis du ikke længere er i besiddelse af fakturaen, er det tilstrækkeligt at oplyse ordrenummer, fakturanummer eller dit kundenummer. Hvis den lovmæssige fortrydelsesfrist er udløbet, får du refunderet købsprisen fratrukket et ekspeditionsgebyr på 15 %.

Undtagelse: Produkterne Magnet4Go, MagnetWalk og MagnetBandage kan udelukkende returneres i ny og gensælgelig stand. Det er kun tilladt at prøve produkterne på, ikke at bruge dem i flere dage.

 

9. EJENDOMSFORBEHOLD

ENERGETIX forbeholder sig ejendomsretten til alle varer, som leveres til en køber, indtil købsprisen samt evt. forsendelsesomkostninger er endeligt og fuldstændigt betalt. Såfremt tredjemand gør udlæg i varer solgt under ejendomsforbehold, skal køber gøre opmærksom på ENERGETIX’ ejendomsret og omgående underrette ENERGETIX. I tilfælde af betalingsmora eller culpøs misligholdelse af andre væsentlige kontraktlige forpligtelser fra købers side er ENERGETIX berettiget til at hæve aftalen i henhold til §§ 323, 440 i den tyske borgerlige lovbog (BGB) og til at kræve varer solgt under ejendomsforbehold udleveret eller i givet fald forlange, at køber afstår sine vindikationskrav over for tredjemand.

 

10. KUNDETILFREDSHED

Vi ønsker, at du er 100 % tilfreds med både vores service og vores produkter. Hvis du har spørgsmål, kan du få hjælp hos din ENERGETIX-forhandler. Såfremt du har brug for yderligere hjælp, er du naturligvis også velkommen til at kontakte vores hovedkontor i Bingen på tlf. +49 (0)6721 18230.

 

11. ANSVAR

ENERGETIX er udelukkende ansvarlig i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed fra ENERGETIX’ eller en juridisk repræsentants side.

Dette gælder ikke i det omfang, der er tale om ansvar på grund af skade på liv, legeme eller sundhed samt i tilfælde af krænkelse af væsentlige kontraktmæssige forpligtelser. Bortset fra forsæt, grov uagtsomhed og skader på liv, legeme eller sundhed er ansvaret for simpel uagtsomhed hvad angår såvel kravets størrelse som årsagen begrænset til de ved aftalens indgåelse forudseelige kontrakttypiske skader.

Nærværende onlinetilbud og de heri indeholdte beskrivelser og prisangivelser er sammensat af os med yderste omhu. Ikke desto mindre påtager vi os intet ansvar for evt. trykfejl og ændringer eller for at være fortsat leveringsdygtige i alle produkter under katalogernes løbetid.

 

12. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Ethvert retsforhold mellem ENERGETIX og køberen såvel som de enkelte salgs- og leveringsbetingelser er underlagt tysk ret. Værneting for begge parter er – i det omfang, lovgivningen tillader det – Bingen i Tyskland. Såfremt kunden er forbruger og ikke har bopæl i den Europæiske Union, er værneting ligeledes Bingen. Ved handel med forbrugere inden for den Europæiske Union kan lovgivningen i det land, hvor slutforbrugeren har bopæl, også finde anvendelse, såfremt der er tale om ufravigelig forbrugerlovgivning.

Køberen har ingen ret til modregning, medmindre modkravet er ubestridt eller endeligt fastslået ved dom. Hvis kunden er forretningsdrivende i overensstemmelse med den tyske handelslov (Handelsgesetzbuch), eller hvis kunden er et offentligretligt organ, er leveringssted og betalingssted samt værneting Bingen i Tyskland.

Produkternes farver som vist på internettet kan af forskellige årsager (monitorindstillinger, grafikkortets kvalitet osv.) afvige fra de originale farver. Såfremt en af ovenstående bestemmelser måtte være eller blive ugyldig, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed påvirkes eller forringes deraf.

ENERGETIX GmbH & Co.KG, 55411 Bingen, september 2021

Velkommen til ENERGETIX onlineverden!

Indtast din smykke- og wellnessforhandlers Shop-ID her. Dette finder du på forsiden af dit katalog.

Se vores forklarende video til Shop-ID her.

Fortsæt uden shop ID

 

 

Videresend huskeseddel

Udfyld felterne med dine kontaktdata og send din huskeseddel videre til din personlig smykke- og wellness-partner.

*Udfyld alle pligtfelter.

Du modtager en kopi af din huskeseddel pr. e-mail.